Di thế ngàn năm

[Giới thiệu]Di thế ngàn năm


Văn án “Năm trăm năm đằng đẵng, liệu có thể khiến ngươi yêu ta không…Quân…”   “Hữu Thiên…”   “Năm trăm năm trước, ta bại bởi hắn, năm trăm năm sau, ta vẫn như cũ bại bởi hắn…”   “Ta bại không phải bởi thời gian, mà bởi tình của ngươi dành hắn…”   “Trong lòng ngươi… Continue reading [Giới thiệu]Di thế ngàn năm